G-K2C0KS02KC

Over Jerstal

Over Jerstal Borgerforening`s hjemmeside
Gå til indhold
Menu

Skausminde

Brugerrådet


Formand

Jan Sørensen

Tlf. 6024 9984

ujs73@hotmail.com


Næstformand / Kultur

Ingelise Nymann

Tlf. 2443 9443

egoningelise@hotmail.dk


Sekretær / kultur

Lærke Hauerslev

Tlf. 2783 8023

laerkehauerslev@hotmail.com


Køkken

Connie Knudsen

Tlf. 2683 7108

fl.trans.oj@@gmail.com

Køkken / kultur
Ane List
Tlf. 5095 3347Suppleanter

Meta Hansen

Tlf. 2344 8023

meta@bbsyd.dk


Rolf Jensen

Tlf. 2680 7346

rolfjensen@live.dk


Kasserer

Mette Schulz

Tlf. 2232 0087

ojskausminde@outlook.dk


Vedtægter for Skausminde Aktivitetscenter
Revideret den 25. februar 2015.

§ 1. Navn, Hjemsted og formål

Centerets navn er: Skausminde
Hjemsted er:         Hovedgaden Øst 61
                          Over Jerstal
                          6500 Vojens
                          skausminde@bbsyd.dk

Centret har til formål at virke for, at der med udgangspunkt i den enkelte brugers individuelle ønsker, skabes et rigt og nuanceret servicetilbud for alle borgere med henblik på længst mulig forbliven i lokalsamfundet.
Dette kan ske gennem aktivitetstilbud for den enkelte og for grupper af borgere, for derved at udvikle fælles-skabsfølelse generationer imellem og give mulighed for samspil med andre ligestillede og det øvrige samfund.
Aktivitetscentret har selvstyre inden for de tildelte budgetmæssige rammer.

§ 2. Medlemsforhold.

Alle borgere har ret til at deltage i aktivitetscenterets tilbud.
Det kræves ingen formel medlemskab, men brugere der er bosat i Haderslev Kommune, kan få udstedt et brugerkort til centeret.
Der betales ikke medlemskontingent for at anvende aktivitetscen-teret. Deltagelse i en konkret aktivitet, kan dog være forbundet med krav om hel eller delvis deltagerbetaling.
Brugere er forpligtet til at anerkende de godkendte vedtægter og de stedlige retningslinjer på grundlag heraf ( f.eks. hus ordensregler).

§ 3. Generalforsamling

Aktivitetscentrets øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årlig i tiden 1. januar til 28. februar.
Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes af brugerrådet efter behov og skal indkaldes når mindst 1/3 af brugerne skriftlig fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger erter modtagelsen af begæring herom.
Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal finde sted med 3 ugers varsel, og med opslag i lokalavisen og i aktivitetscentret.

Dagsorden for generalforsamlingen, skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetæller og sekretær.
 3. Beretning ved formanden.
 4. Godkendelse af revideret årsregnskab.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af Brugerråd.
 7. Valg af 2 suppleanter.
 8. Valg af 1 revisor.
 9. Valg af 1 revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er de brugere der er bosat i Haderslev Kommune, som har brugerkort til Skausminde Aktivitetscenter.

Gennemførelse af Generalforsamlingen:
Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en diri-gent, der vælges af forsamlingen, og som ikke må være medlem af brugerrådet.
På den ordinære generalforsamling, aflægger brugerrådets formand beretning om Aktivitetscentrets virksomhed i det forløbne år. Endvidere fremlægges regnskabet for det for-løbne regnskabsår til godkendelse, ligesom der vælges medlemmer til brugerrådet og revisorer (2).
Under punktet, indkomne forslag, skal disse indsendes skrifteligt til formanden senest 14. dage før generalforsam-lingen.
Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
2 brugerråds medlemmer er på valg i ulige årstal.
3 brugerråds medlemmer er på valg i lige årstal.
2 suppleanter er på valg hver år.
1 revisor og revisorsuppleanten er på valg hvert år.
Generalforsamlingens beslutninger træffes med simpel stemmeflertal, medmindre andet følger af nærværende vedtægter.
Afstemningen skal finde sted skriftlig, såfremt blot én af de tilstedeværende stemmeberettigede ønsker det.
Hver stemmeberettiget medlem får udleveret 1. stem-meseddel.

Regnskab og formue:
Såfremt Skausminde Aktivitetscenter ophører med at eksistere på grund af ændringer i den kommunale struktur, eller andre krav fra kommunen, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor man beslutter, hvordan Skausminde Aktivitetscenters formue skal fordeles til gavn for andre for-eninger i lokalområdet.
                         
§ 4. Brugerrådet:
Aktivitetscentrets daglige ledelse varetages af Brugerrådets 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for en 2 årig periode.
Genvalg kan finde sted. Afgår et brugerrådsmedlem i utide, ind-træder en brugerrådssuppleanti rådet for den resterende del af valgperioden, for det medlem der erstattes.
Mindst 1. medlem af brugerrådet skal være folkepensionist.
Brugerrådet konstituerer sig umidelbart efter generalforsamlingen med, Formand, Næstformand, Kasserer og Sekretær. Kasseren kan også hentes uden for brugerrådet med ansvar overfor bru-gerrådet.
Brugerrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Formål med Brugerrådet:
 1. Brugerrådet skal virke for, at tilgodese alle brugers be-hov og interesser. Der påhviler Brugerrådet en særlig forpligtigelse til, at medinddrage de svageste brugere på en sådan måde, at disses behov og inteesser frem-mes.
 2. Brugerrådet skal give den enkelte bruger medindflydelse på centrets aktivitets og funktionsniveau for her igen-nem at motivere til forøget interessefor, at yde en frivillig indsatsi centeret.

Brugerrådets opgaver:
 1. Brugerrådet forpligter sig til, at efterleve Byrådets målsæt-ning med centeret i den daglige drift.
 2. Brugerrådet skal, 1 gang årlig indsænde centrets regnskab til det udvalg i Haderslev Kommune, der har med Skausminde, at gøre.
 3. Brugerrådet skal såfremt der ønskes ændringer i lokalforhold og praktiske forhold, udarbejde begrundet indstillin herom.
 4. Brugerrådet har pligt til, at behandle opgaver eller problem-stilling, der kan have betydning for centrets brugere.

Brugerrådets kompetencer:
Træffe beslutninger vedrørende centrets funktioner og godkende ændringer i aktiviteterne.
Træffe besluninger om hvilke aktiviteter, der kan foregå i cen-trets lokaler.
Udarbejde ordensregler og påse, at de overholdes af brugerne.
Nedsætte de udvalg og arbejdsgrupper der skønnes nødvendige for at fremme en bestemt opgave, men brugerrådet har det overordnede ansvar og beslutningskompetence.
Brugerrådet er ansvarlig for overholdelse af den tildelte økono-miske ramme.
Brugerrådet hæfter ikke personligt - økonomisk personligt.
Brugerrådet fastlægger selv retningslinjer for forretningsgange for sit virke.
Brugerrådet skal påse, at eventuelt overskud ved afholdelse af arrangementer tilfalder centret, ligesom man har pligt til, at an-vende et eventuelt driftsoverskud til fremme af aktiviteter i cen-tret, dog med respekt for aktivitetscentrets målsætning.

§ 5. Regnskab og formue
Aktivitetscentrets regnskab følger kalenderåret.
Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være revi-deret af 2 revisorer.
Kassereren bogfører brugerrådets intægter og betaler de af bru-gerrådet godkendte regninger. Kassereren fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at aktivitets-centrets øjeblikelige økonomiske stilling kan aflæses heri og ud-arbejder aktivitetscntrets årsregnskab.

§ 6. Tegning og hæftelse:
Aktivitetscentret forpligtigelse udadtil ved underskrift af bruger-rådsformanden og centrets kasserer.
Der påhviler ikke brugerne nogen personlig hæftelse for de akti-vitetscentrets påhvilede forpligtigelser.

§ 7. Vedtægtsændringer:
Til ændringer af nærværende vedtægter, kræves der vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.
For at ikrafttrædelsen af en vedtægtsændring kan ske, skal æn-dringerne forinden godkendes af Kommunen, inden ændringerne fremsendes til godkendelse på førstkommende generalforsam-ling.

Vedtægter godkendt den:
Dato: 25/2 - 2015                              Dato: 13/2 - 2017

.......................................              ...........................................
Brugerrådsformand -                          Haderslev Kommune -
Leif Gregersen                                  Anne Andersen

Over Jerstal Borgerforening, vi gør det - sammen!
Tilbage til indhold