G-K2C0KS02KC

Over Jerstal

Over Jerstal Borgerforening`s hjemmeside
Gå til indhold
Menu

L.J.Petersen

Modtaget med tak, den 3.januar 2003

Kære webmaster , og Godt Nytår !

Jeg er ivrig slægtsforsker, og stødte ved et tilfælde på hjemmesiden for Over Jerstal.
I Bent Greisens indlæg fandtes ordet "kådnersted", som jeg søgte på.

Lone - min kone - født Petersen er yngste datter af tidligere manufakturhandler Jakob Petersen i Over Jerstal, hvis far var L. J. Petersen.
Storesøster Aase og broderen Kjeld gik i skole med Bent Greisen.
Min svigerfar døde i dec. 1981, men hans enke - Magdalene Petersen - lever endnu (85 år) og bor i Haderslev.
L. J. Petersen var en "stor" mand i Over Jerstal, hvilket også fremgår af de gamle avisudklip, familien heldigvis har gemt.

Jeg håber, dette indslag der fortæller en del om "gamle dage" i Over Jerstal, vil have Jeres interesse.


Venlig hilsen

Claus Dagger


Lauritz Jægesen Petersen blev født 20. maj 1874 i Ålkær og døde 29. dec. 1955 i Over Jerstal.

L.J. Petersen - Over Jerstal 1918 Købmand, hotel- og kroejer i Over Jerstal.Avisudklip, "Dannevirke" Over Jersdal: 1929


Et mægtigt og fornøjeligt Rejsegilde.

"I Gaar rejstes Taget paa den store ny Forretningsbygning, som Købmand L.J. Petersen lader opføre. Hen imod Aften kom Folk strømmende i store Skarer, og snart var Bygningen prydet med 26 Kranse, 49 rødhvide Vimpler og 2 Dannebrogsflag, måske den største Æresbevisning, der er udvist noget Rejsegilde i Sønderjylland.
Ved 6-Tiden samledes Bygmestrene, Arkitekt Gydesen, Haderslev, Håndværkerfolkene og en Del særlig indbudte Gæster i den med mange Dannebrogsflag festligt smykkede Sal til Festmiddag, hvor Købmand Petersen junior på Forældrenes Vegne bød velkommen.
Gydesen takkede på egne og Håndværkernes Vegne, fordi Petersen havde taget Initiativet til det store Byggeforetagende, der gav Arbejde til saa mange Folk. Festen om Aftenen blev en stor Folkefest. Ved 8-Tiden samledes over 300 Personer ved Kaffebordene, og her veksledes der med Sang, Taler, Oplæsning og anden Underholdning.
L. J. Petersen bød velkommen. Arkitekt Gydesen ønskede Held og Lykke med den ny Forsamlingsbygning og haabede, at Dannebrog altid maatte vaje over denne Bygning, der vel nok blev den største Forretningsbygning paa Landet i vor Landsdel. (Forretningslokalet bliver over 300 Kvadratmeter.) Gydesen holdt til Slut en smuk Tale for vort Fædreland og vort Flag og udbragte et Leve, der besvaredes med 3 rungende Hurraer.
Helsinghoffs Orkester fra Haderslev gav en udmærket Koncert, og spillede siden til Dansen helt til den lyse Morgen.
Det skal selvfølgelig bemærkes, at Petersen var Vært for alle Gæster."

Avisudklip, "Dannevirke" 1944 Over Jersdal.


"Købmand L. J. Petersen var i Anledning af 70 Aars Fødselsdagen Genstand for stor Hyldest.
Et Orkester bragte ham den første Morgenhilsen, og saa gik Flagene til Tops i Byen. Op af Formiddagen indfandt sig mange Gratulanter, og ved en Frokost, hvori der deltog over 100 Personer, blev der holdt en lang Række Taler.
L.J. Petersen bød Gæsterne velkommen.
Saa talte Politimester Hartmann, Haderslev, der beundrede den Energi, som Petersen havde udvist gennem mange Aar, ogsaa nationalt.
Den ældste Søn, Manufakturhandler Jakob Petersen, Over Jersdal, takkede paa Børnenes Vegne for det gode Eksempel.
Førstelærer Larsen, Arnitlund Skole, overrakte Petersen et stort smukt Kongebillede som Gave fra flere Naboer og motiverede i denne Forbindelse et Leve for Hans Majestæt Kongen (9 Hurraer og "Kong Christian").
Stationsleder Hjermind takkede for godt Naboskab og der blev sunget en Sang, der var skrevet til Festen.
Manufakturhandler Petersen, Langeland, takkede Fætteren for godt Venskab. Formanden for Over Jersdal og Omegns Ringridderforening, Grd. Niels Bonnichsen, overrakte en smuk Sølvplade og meddelte Bestyrelsens Beslutning om, at L. J. Petersen var udnævnt til Æresmedlem. (Han havde været med til at starte Foreningen.)
Skomagermester Hagner takkede for godt Naboskab gennem mange Aar. Direktør Bork (Holm og Molzen) takkede paa sit Firmas Vegne for godt Samarbejde. Sønderjyden har underlige Vaner, siges der, og sjældent kan man overføre Ordene mere bogstaveligt paa nogen, end J. L. Petersen. Som barn af denne By bringer jeg dig min personlige Tak.
Ved Energi og Dygtighed har du arbejdet din Forretning op, som ingen anden ville kunne have gjort.
Fru Petersen takkede alle, der havde glædet dem paa denne Dag, og motiverede et Leve for deres gamle onkel Chr. Sommerlund, der var til Stede.
Endnu havde flere Ordet for at hylde Fødselsdagsbarnet. Blandt Gaverne kan nævnes en Buste af Kongen og Nordens
5 Flag foruden mange andre smukke Gaver og Blomsterdekorationer.
I Anledning af 70 Aars Dagen havde Købmand J.L. Petersen betænkt de Bomberamte i Flensborg med en Gave paa 100 Kr. Ogsaa næste Aars Konfirmander i Vedsted Sogn var betænkt med en Gave, og Forretningens Personale fik Gratialer."

Avisudklip, "Dannevirke" 30.dec. 1955-


Nekrolog i anledning af L.J. Petersens død:

"En af Haderslev-Egnens kendte Forretningsmænd og en af Danskhedens trofaste Forkæmpere, fhv. Købmand L. J. Petersen, Over Jersdal døde i Gaar, 81 Aar gammel. L. J. Petersen var fra Aalkjær i Nustrup Sogn, hvor Faderen var Gaardejer.
Efter at være handelsuddannet kom L. J. Petersen i 1894 til Over Jerstal for at passe Købmandshandlen i den Butik, der var knyttet til Kroen, der dengang tilhørte afdøde Rentier Mathias Skau. Fire år senere - den 1. juli 1898 - overtog L. J. Petersen Forretningen i Forpagtning.
I 1902 købte han Ejendommen og allerede Året efter foretoges en større Ombygning. Der blev bygget en Etage på, hvor der blev indrettet en del Gæsteværelser, så den gamle Kro nu forvandledes til et moderne Stations-Hotel, der gennem de følgende År fik stort Besøg af Handelsrejsende, som overnattede. Det var i de Dage, da de færdedes af Landevejene med Hestekøretøjer, og Hotellet var videnom bekendt som et godt Madsted.
Men også Butikken blev den gang forstørret, efter som Handelsomsætningen var blevet betydeligt forøget. Og stadig voksede Omsætningen, således at der efter en halv Snes År måtte en ny Udvidelse til.
L. J. Petersen købte da i 1913 en nyopført Forretningsejendom, beliggende på den modsatte side af Statsbanen og Landevejen, med 2 Butikker, og herhen flyttede han så Afdelingerne for henholdsvis Manufaktur og Støbegods

Over Jerstal Borgerforening, vi gør det - sammen!
Tilbage til indhold