G-K2C0KS02KC

Over Jerstal

Over Jerstal Borgerforening`s hjemmeside
Gå til indhold
Menu

BorgerforeningenBestyrelsen
Over Jerstal Borgerforening

Formand:                

Helle Westergaard
Solsortevej 4, Over Jerstal
6500 Vojens
Tlf.:  21 75 19 54
hellemus62@gmail.comNæstformand:       

Anja Usbeck Pedersen
Skaus Vej 5, Over Jerstal
6500 Vojens
Tlf.: 28 86 96 13Sekretær:            

Laila Westergaard
Lindevej 12, Over Jerstal
6500 Vojens
Tlf.: 61 32 05 01
lalia14445@gmail.comBest. medlem:

Børge Hansen
Brombærvej 6, Over Jerstal
6500 Vojens
Tlf.: 20 28 06 38Henrik Pedersen
Skaus Vej 5, Over Jerstal
6500 Vojens
Tlf.: 24 98 47 95


Suppleant:
Kasserer:
Erik Bergstedt
Abkærparken 16, Over Jerstal
6500 Vojens
Tlf.: 51 48 15 12Vedtægter
Over Jerstal Borgerforeningen


§ l.
Formål:
- at bidrage til at gøre Over Jerstal attraktiv som bosted.
- at tage initiativer og medvirke til, at byen forskønnes og vedligeholdes.
- at tage initiativer til og støtte aktiviteter, der vedrører kulturelle og folkelige formål.
§ 2.
Over Jerstal Borgerforening er hjemmehørende i Haderslev Kommune og er åben for alle som kan tilslutte sig foreningens formål.
Medlemskabet er personligt. Kontingentet opkræves ved indmeldelsen.
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
§ 3.
Foreningens regnskab følger kalenderåret.
§ 4.
Foreningens daglige virke varetages af bestyrelsen.
Generalforsamlingen, der afholdes i februar måned, er foreningens højeste myndighed.
Mellem hver generalforsamling kan bestyrelsen indkalde til medlemsmøder.
§ 5.
Bestyrelsen kan lade nedsætte særlige arbejdsudvalg enten på eget initiativ eller ved henvendelse fra enkelte medlemmer.
Udvalgene arbejder uafhængige af bestyrelsen og kan tiltrædes af medlemmer uden for bestyrelsens egne rækker.
Hvert udvalg tildeles en kontaktperson i bestyrelsen.
Bestyrelsen kan yde økonomisk støtte til disse udvalg samt til deres arrangementer.
Udvalgene er økonomisk ansvarlige over for bestyrelsen.
§ 6.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der efter hver generalforsamling selv konstituerer sig med følgende:

a. Formand
b. Kasserer
c. Næstformand
d. Sekretær.
e. Medlem

Konstituerende møde afholdes senest en uge efter generalforsamlingens afholdelse.
Kan de ledige poster ikke besættes, kan de være vakante indtil næste generalforsamling.
Hvis kassererposten ikke kan besættes, er bestyrelsen bemyndiget til at lade opgaven udføre af en person uden for bestyrelsen

Valgene gælder for 2 år ad gangen.

For at kunne blive valgt til bestyrelsen skal personen være fremmødt til generalforsamlingen, eller der skal være afgivet et skriftlig tilsagn fra vedkommende.

§ 7.
Generalforsamlingen indvarsles 14 dage før afholdelse ved offentlig opslag. Forslag til beslutning skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalfor­samlingen.
Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig.
Beslutninger træffes med almindelig flertal, - vedtægtsændringer dog med 2/3 stemmes flertal.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
§ 8.
Dagsorden for generalforsamlingen

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Vedtagelse af bestyrelsens forslag til kontingenter
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. valg af 1 suppleanter
8. valg af 2 revisorer
9. valg af 1 revisorsuppleanter

Valg til bestyrelsen foregår således:
2 medlemmer på valg i lige år og de 3 medlemmer på valg i ulige år.

Valg af 1 suppleanter foregår hvert år.

De 2 revisorer vælges på skift hvert andet år.
§ 9.
Bestyrelsen kan i specielle tilfælde indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Desuden skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 1/3 af medlemmerne stiller skriftligt krav herom til bestyrelsen. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om dagsordenens indhold.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved offentlig opslag.
§ 10.
Foreningen kan kun opløses, når 1/3 af medlemmerne er til stede, og når samtidig 2/3 af de fremmødte i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger/ ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.
Ved opløsning af foreningen anvendes evt. midler til det almen nyttige formål i Over Jerstal, et generalforsamlingsflertal måtte beslutte.

Ovenstående vedtægter med ændring af navn til Borgerforening vedtaget på den ordinære generalforsamling den 2. februar 2006.

Ændret med en tilføjelse til §6 på den ordinære generalforsamlingen den 22. februar 2018

Underskrifter:

Mødeleder:                                      Bestyrelsen:
Peter Nielsen                     Christian Peter Broe Petersen
                                        Kim Skjønnemand
                                        Børge Hansen
                                        Jeppe Reese Hansen
                                        Hans Christian Jensen
Over Jerstal Borgerforening, vi gør det - sammen!
Tilbage til indhold